20121026-Fountain Man (EB) - # - Suburban Life Media Photo Store